SERVICEKONFERENSEN 2023

Servicekonferens (SK) för CoDA Sverige hålls lördag 25 mars 2023 kl 14-16 på zoom. Samma inloggningsuppgifter som till onlinemöten, se  "Online - Delta på möten".

Dagordning Servicekonferens (SK)/årsmöte för CoDA Sverige 2023-03-25

1. Mötet öppnas av SK-ansvarig 
2. CoDA:s 12 Steg och 12 Traditioner läses
3. Livsberättelse
4. Mötets behörighet
5. Val av mötesordförande och sekreterare
6. Val av justerare och rösträknare
7. Presentationsrunda. Deltagarna presenterar sig och de grupper de företräder alt. om de är där i eget intresse (övriga deltagare).
8. Fastställande av röstlängd
9. Fastställande av dagordning
10. Föregående protokoll läses upp
11. Rapport från Servicegruppen (SG)/(styrelsen) om det senaste året
12. Rapport från kassören om ekonomin
13. Ansvarsfrihet för styrelsen
14. Plan och budget för kommande år
15. Vakanta serviceposter/styrelseposter och inval till dessa
● Kassör
● Hemsidesansvarig
● Översättningsansvarig
● Vice Översättningsansvarig
● Mailansvarig
● 2 Styrelseledamöter
● 2 Styrelsesuppleanter
16. Inkomna motioner läses upp och röstning sker
17. Övriga frågor
18. Tid för nästa årsmöte
19. Mötet avslutas med en varm applåd och sinnesrobönen

Det har inkommit fem motioner och dessa hittar ni nedan.

Välkomna!