TEXTER TILL ONLINEMÖTEN

[CoDA har inga utvalda mötesledare. Vi samsas om rollen att öppna mötet på utsatt klockslag]


Hej och varmt välkomna till onlinemötet Sunda relationer som är en del av Co-Dependents Anonymous.
 
Mitt namn är ... och jag är medberoende. Jag är även er mötesledare idag.
 
Detta möte håller på i en timme. Mötet kommer att hållas på samma sätt som ett fysiskt möte. För att få bästa Face-to-Face-upplevelse rekommenderar vi att ni väljer ”Gallery view”. 
Vårt främsta syfte är att tillfriskna från vårt medberoende tillsammans. För allas trygghet ber vi er att hålla er kamera på. Om detta inte är möjligt så ber vi dig att skriva ett meddelande i chatten så vi vet varför din kamera är avstängd. Vi ber er även att tysta er mikrofon när ni inte delar. När ni vill dela sätter ni bara på er mikrofon.
Låt oss öppna detta möte med en stunds tystnad följt av CoDAs inledningsbön.

CoDAs inledningsbön

I kärlekens och sanningens anda, ber vi vår högre makt att vägleda oss när vi delar vår erfarenhet, vår styrka och vårt hopp med varandra. Vi öppnar våra hjärtan i visdomens ljus, kärlekens värme och acceptansens glädje. 

[Mötesledaren läser ingressen]

Ingressen

Co-Dependents Anonymous är en gemenskap av människor vars övergripande syfte är att utveckla sunda relationer. 
Det enda villkoret för ett medlemskap är en önskan om sunda och kärleksfulla relationer. Vi samlas för att stödja och dela med varandra för att upptäcka och lära oss att älska oss själva. 
Att leva i programmet tillåter var och en av oss att successivt bli mer ärliga mot oss själva och våra personliga historier och våra beteenden som medberoende. 
Vi förlitar oss på de 12 stegen och 12 traditionerna för kunskap och visdom. Det är vårt programs principer som vägleder oss till ärliga och uppfyllande relationer med oss själva och andra. I CoDA lär vi oss att bygga en bro till en högre makt så som vi själva förstår den och tillåter andra samma privilegium. 
Denna förnyelseprocess är en gåva av helande för oss. Genom aktivt arbete i programmet kan var och en av oss uppleva en ny lycka, acceptans och sinnesro i våra liv.

Vi vill välkomna dig som är ny och är du på ditt första, andra eller tredje CoDA-möte ber vi dig att presentera dig genom att säga ditt förnamn.

[Mötesledaren läser välkomsttexten]

CoDAs välkomsttext

Vi välkomnar dig till Co-Dependents Anonymous, ett program för tillfrisknande från medberoende, där var och en av oss kan dela våra erfarenheter, styrka och hopp i våra försök att finna frihet där det tidigare har varit slaveri och ro där det varit tumult i våra relationer med andra och oss själva. 
De flesta av oss har sökt vägar att övervinna de dilemman som funnits i våra relationer och i vår barndom. Många av oss växte upp i familjer där beroende existerade – några av oss gjorde det inte. Hur som helst har vi i båda fallen upptäckt att medberoende är ett djupt rotat tvångsmässigt beteende i våra respektive liv och att det uppstår ibland i måttligt dysfunktionella – och ibland i extremt dysfunktionella familjesystem.
Var och en av oss har på vårt eget sätt upplevt det smärtsamma traumat av tomhet i vår barndom och i relationer genom livet. Vi har försökt att använda andra – våra partners, vänner och till och med våra barn – som vår enda källa till identitet, värde och välmående, och som ett sätt att inom oss försöka återupprätta våra känslomässiga förluster från vår barndom. Våra berättelser kan innefatta andra kraftfulla beroenden som vi tidvis använt för att klara av vårt medberoende. 
Vi har alla lärt oss att överleva livet, men i CoDA lär vi oss att leva livet. Genom att tillämpa de 12 stegen och CoDAs principer i vårt dagliga liv och relationer – både tidigare och nuvarande – så kan vi uppleva en ny frihet från våra självförgörande livsstilar. Detta är en personlig utvecklingsprocess. Var och en av oss utvecklas i vår egen takt och kommer att fortsätta att göra det så länge vi förblir öppna för Guds vilja med oss på en daglig basis. Våra delningar är vår metod till identifikation och hjälper oss att lossa de emotionella banden från vårt förflutna och den tvångsmässiga kontrollen av nuet. 
Oavsett hur traumatiskt ditt förflutna – eller hur förtvivlat nuet verkar vara, finns det hopp för en ny dag i Co-Dependents Anonymous program. Du behöver inte längre förlita dig på andra som en kraft starkare än du själv. Må du i stället finna en ny styrka inom dig för att bli det Gud avsåg – Värdefull och Fri. 

★ 

CoDAs 12 steg är den andliga grunden för vårt tillfrisknande, kan någon frivillig vara vänlig att läsa dessa för oss?
 1. Vi erkände att vi var maktlösa över andra – att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Kom till tro att en Kraft större än oss själva kunde återge oss vårt förstånd.
 3. Tog ett beslut att lämna över vår vilja och våra liv i Guds omsorg, sådan vi förstod Gud.
 4. Gjorde en prövande och orädd moralisk inventering av oss själva.
 5. Medgav för Gud, till oss själva och till en annan människa, våra fels exakta innebörd.
 6. Var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsdefekter.
 7. Ödmjukt bad vi Gud att avlägsna våra brister.
 8. Gjorde en lista över alla de personer vi skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.
 9. Gottgjorde personligen dessa människor, varhelst det var möjligt, förutom då detta skulle skada dem eller andra.
 10. Fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi förstod Gud, varvid vi bad om kunskap om Guds vilja för oss och kraft att genomföra den.
 12. När vi hade haft ett andligt uppvaknande som ett resultat av dessa steg, försökte vi föra detta budskap vidare till andra som fortfarande lider och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. 

CoDAs 12 traditioner är de andliga principer som vår gemenskap vilar på, kan någon frivillig vara vänlig att läsa dessa för oss?
 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom CoDA.
 2. För vårt gruppsyfte finns endast en högsta auktoritet – en älskande högre makt, såsom denne kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare – de styr inte.
 3. Det enda villkoret för medlemskap i CoDA är en önskan att få sunda och kärleksfulla relationer.
 4. Varje grupp förblir oberoende utom i angelägenheter som påverkar andra grupper eller CoDA i sin helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra sitt budskap vidare till andra medberoende som fortfarande lider.
 6. En CoDA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna CoDAs namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag för att inte problem med pengar, egendom och prestige avleder oss från vårt primära andliga mål.
 7. En CoDA-grupp bör vara helt självförsörjande och avböja bidrag utifrån.
 8. CoDA bör alltid förbli icke-professionellt, men våra servicekontor kan anställa särskild personal för särskilda uppgifter.
 9. CoDA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan bilda serviceråd eller kommittéer för service, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 10. CoDA har ingen åsikt om yttre ärenden, alltså bör CoDAs namn aldrig bli indraget i offentliga tvister.
 11. Vår policy för PR är baserad på dragningskraft snarare än på propagerande. Vi upprätthåller personlig anonymitet i förhållande till press, radio, TV och film.
 12. Anonymitet är den andliga grunden för alla våra traditioner och påminner oss ständigt om att sätta principer före personligheter.

Medberoendets mönster och karaktärsdrag, kan någon frivillig vara vänlig att läsa dessa för oss?

Dessa mönster och karaktärsdrag erbjuds som verktyg för stöd i min självutvärdering. De kan i synnerhet vara hjälpsamma för nykomlingar.

Förnekelsemönster:

 • Jag har svårighet att identifiera det jag känner.
 • Jag förminskar, ändrar eller förnekar hur jag verkligen känner.
 • Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående.
 • Jag begär inte av andra att tillgodose mina behov eller önskningar.
 • Jag värderar andras godkännande av mina tankar, känslor och beteende framför mitt eget.
 • Jag upplever mig inte som en älskvärd eller betydelsefull person.
Eftergivenhetsmönster:
 • Jag äventyrar mina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska.
 • Jag är väldigt känslig inför hur andra känner sig och jag känner detsamma.
 • Jag är extremt lojal, håller mig kvar i skadliga situationer för länge.
 • Jag värderar andras åsikter och känslor mer än mina egna och är rädd för att uttrycka mina egna åsikter och känslor som skiljer sig åt från deras.
 • Jag åsidosätter mina egna intressen och hobbys för att göra det andra vill.
 • Jag nöjer mig med sex när jag vill ha kärlek.
Kontrollmönster:
 • Jag tror att de flesta andra människor är oförmögna att ta hand om sig själva.
 • Jag försöker övertyga andra i vad de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner.
 • Jag blir förbittrad när andra inte låter mig hjälpa dem.
 • Jag erbjuder frikostigt andra råd och vägledning utan att jag har blivit tillfrågad.
 • Jag överöser de jag bryr mig om med gåvor och tjänster.
 • Jag använder sex för att få gillande och för att bli accepterad.
 • Jag behöver vara ”behövd” för att kunna ha en relation till andra.

Undvikandemönster:

 • Jag bjuder in andra att avvisa, skambelägga eller uttrycka ilska gentemot mig.
 • Jag dömer hårt vad andra tänker, säger eller gör.
 • Jag undviker fysisk, känslomässig eller sexuell närhet för att upprätthålla en distans.
 • Jag tillåter beroenden av människor, platser och saker att distansera mig från att uppnå närhet i relationer.
 • Jag använder indirekt och otydlig kommunikation för att undvika konflikt eller konfrontation.
 • Jag försvagar min förmåga att ha sunda relationer genom att avstå från att använda verktygen för tillfrisknande.

Formatet på det här mötet är ett:

 • 1:a (mån., tis., ons., tors., lör., sön.) i månaden: traditionsmöte.
 • 2:a (mån., tis., ons., tors., lör., sön.) i månaden: stegmöte.
 • 3:e (mån., tis., ons., tors., sön.) i månaden: temamöte.
 • 3:e (lör.) i månaden: praktiskt möte.  
 • 4:e (tis., ons., tors., sön.) i månaden: temamöte.
 • 4:e (lör.) i månaden: talarmöte som hålls i 20 min i början av mötet sedan är det fria delningar.
 • 5:e (mån., tis., ons., tors., lör., sön.) i månaden: temamöte.

Traditionsmöte

Vi läser om månadens tradition (månad 1: tradition 1, månad 2: tradition 2 osv.).

Stegmöte

Vi inleder mötet med att läsa stegbönen och eventuellt en text om dagens steg (månad 1: steg 1, månad 2: steg 2 osv.). Därefter delar vi om steget. Det går även bra att dela om något utöver dagens steg som ligger er särskilt varmt om hjärtat.

Stegbönen finns i dokumentet "Stegbön 1-12" längst ner på sidan Resurser.

Stegtexten finns i CoDAs workbook.

Temamöte

Är det någon som har förslag på ett tema för dagen? [Mötesledaren tar emot förslag på tema, 2-3 st.] Det går även bra att dela om något utöver dagens tema som ligger er särskilt varmt om hjärtat. 

Praktisktmöte (bara 4:e måndagen i månaden)

1.   Val av ordförande.

2.   Val av sekreterare (Den som skrivit protokollet lägger upp det i Facebook-gruppen).

3.   Presentationsrunda, alla presenterar sig med sitt namn.

4.   Genomgång av föregående protokoll.

5.   Rapport från Hemsidesansvarig.

6.   Rapport från Kassör.

7.   Rapport från Litteraturansvarig.

8.   Rapport från Mejl- och sponsoransvarig.

9.   Hälso-check:

 • Hur mår gruppen?
 • Hur många gör stegen?
 • Hur många sponsorer (både tillgängliga och otillgängliga) har vi?
 • Hur fungerar det med service?

10. Övriga frågor.

11. Mötet avslutas.

Talarmöte (bara 4:e lördagen i månaden)

Finns det en föranmäld talare här idag? Vi välkomnar ... som dagens talare. Talaren inleder med att berätta sin life-story under max 20 min., hur det var, vad som hände och hur det är nu. Därefter är det fria delningar.

[Finns det inte någon talare ändrar mötet form och blir ett temamöte]

Talaren berättar sin life-story.

Nu är det dags att dela vår erfarenhet, vår styrka och vårt hopp. Det är fria delningar. Vi pratar i jag-form och kommenterar inte varandras delningar. Vi tar ansvar för våra egna liv, snarare än att ge råd till andra.

Vi kommer att dela upp tiden mellan oss.

[Dela tiden på antal deltagare, kom ihåg att vi ska avsluta delningarna 5 minuter innan utsatt sluttid tex. 19.55]

Var snäll att håll din delning till max ... minuter så att vi alla hinner dela. Håll själv reda på din tid. När ni vill dela sätter ni på er mikrofon. Vi ber er att tysta er mikrofon genom att trycka på knappen i nedre vänstra hörnet när ni inte delar.

[Mötesledaren stänger av Shared Screen]

[5 minuter innan utsatt sluttid] Det var tyvärr all tid vi hade idag. Fick du inte dela eller behöver mer tid tala med någon som har tid efter mötet.

Finns det några CoDA-relaterade meddelanden till gruppen?

Ni som inte presenterat er med förnamn via delning eller meddelande får gärna göra det nu. Vi har en hemlig Facebooksida, vill du vara med i den så meddelar du detta. Du behöver bli vän på Facebook med en gruppmedlem så kan hen lägga till dig.

CoDAs 12 steg gör man tillsammans med en sponsor. Har vi några tillgängliga sponsorer på plats här idag?

Finns det någon som kan stanna kvar efteråt och välkomna våra nykomlingar samt svara på frågor om exempelvis sponsorskap?

Låt mig påminna er om vår 7:e tradition, att vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Dessa ska täcka mötesrummet och hemsidans drift. Vi ber er att lämna era bidrag via Swish på 123 390 14 02 (nytt swishnummer sedan den 2 januari 2023) eller sätta in på vårt konto, information om detta finner ni under fliken 7:e traditionen här på hemsidan.

Jag vill tacka er som deltog och gjorde detta möte möjligt med en varm applåd.

CoDAs 12 löften

Genom att arbeta i programmet Co-Dependents Anonymous och med en ärlig ansträngning för att arbeta med de 12 stegen och följa de 12 traditionerna, kan jag räkna med mirakulösa förändringar i mitt liv. Kan någon frivillig vara vänlig att läsa dessa för oss?

 1. Jag känner en ny känsla av tillhörighet. Känslan av tomhet och ensamhet försvinner. 
 2. Jag styrs inte längre av min rädsla. Jag övervinner min rädsla och agerar med mod, integritet och värdighet.
 3. Jag känner en ny frihet.
 4. Jag frigör mig själv från oro, skuld, och ånger gällande mitt förflutna och min nutid. Jag är medveten nog att inte upprepa det.
 5. Jag känner en ny kärlek och acceptans till mig själv och andra. Jag känner mig verkligen älskvärd, kärleksfull och älskad.
 6. Jag lär mig att se mig själv som jämlik andra. Mina nya och förnyade relationer är alla med jämbördiga partners.
 7. Jag är kapabel att utveckla och upprätthålla sunda och kärleksfulla relationer. Behovet av att kontrollera och manipulera andra försvinner när jag lär mig att lita på dem som är pålitliga.
 8. Jag får veta att det är möjligt att helas - att bli mer kärleksfull, intim och stödjande. Jag har valet att kommunicera med min familj på ett sätt som är säkert för mig och respektfullt för dem.
 9. Jag är medveten om att jag är en unik och värdefull skapelse.
 10. Jag behöver inte längre enbart förlita mig på andra för att känna en känsla av värde.
 11. Jag litar på den vägledning jag får från min högre makt och börjar att tro på mina egna förmågor.
 12. Gradvis upplever jag sinnesro, styrka och andligt växande i mitt dagliga liv. 

Vi avslutar mötet med sinnesrobönen i vi-form.

GUD
GE OSS SINNESRO
ATT ACCEPTERA DET VI INTE KAN FÖRÄNDRA
MOD ATT FÖRÄNDRA DET VI KAN
OCH FÖRSTÅND ATT INSE SKILLNADEN